Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

IF-PP.747.93.2021.BZK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 8 ust. 1b w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) zwanego dalej Kpa,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”, na wniosek z dnia 25 listopada 2021 r. (data wpływu: 02.12.2021 r.), uzupełniony dnia 9 grudnia 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocników Pana Jerzego Heidara oraz Pana Arona Wiśniewskiego.

Oznaczenie nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z wnioskiem inwestora.


Lp.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

AM

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1.

średzki

Środa Śląska

0020 Rakoszyce

1

111

KW 31282

2.

średzki

Środa Śląska

0020 Rakoszyce

1

210

WR1S/00041021/9

3.

średzki

Środa Śląska

0020 Rakoszyce

1

223/4

KW 40173

4.

średzki

Środa Śląska

0020 Rakoszyce

1

345/9

WR1S/00030055/6

5.

świdnicki

Żarów

0018 Zastruże

1

144/2

SW1S/00014835/9

6.

świdnicki

Żarów

0018 Zastruże

1

130

SW1S/00075373/7

7.

świdnicki

Żarów

0006 Kruków

1

1

SW1S/00039224/4

8.

świdnicki

Żarów

0006 Kruków

1

173

SW1S/00019255/4

Zgodnie z art. 8 ust. 3 i 3a ustawy w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są zobowiązani do zgłoszenia

Wojewodzie Dolnośląskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Informuję ponadto, że stosownie do art. 41 §1 Kpa – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organadministracji publicznej o każdej zmianie adresu. W myśl art. 41 §2 Kpa, w razie zaniedbania obowiązku, określonego w §1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję dzień 16 grudnia 2021 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 30 grudnia 2021 r.

W myśl art. 10 § 1 Kpa oraz art. 8 ust. 1b ustawy, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju nr 2110a, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-94).

Uprawnienie to przysługuje stronie, w każdym stadium postępowania.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.12.2021, 14:00
Dokument oglądany razy: 225