Obwieszczenie Starosty Świdnickiego

WB.6740.1861.2020.7.DN


​OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami)

​ZAWIADAMIAM

że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 08 lutego 2021 roku, Nr 177/2021 udzielił Burmistrzowi Miasta Żarów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

1. działki Nr 519/3, 520, 558, 559, 570, 583, 593 i 953/1, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto
2. działki Nr 177, 188/1, 209 i 243, AM-9, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - Miasto
3. działka Nr 389, AM-14, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących działek:

1. działka Nr 953/1, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto
po podziale powstaną działki Nr 953/4 i 953/5, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto pod inwestycję przeznaczone są obie działki

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 519/3, 520, 558, 559, 570, 583, i 593, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto
2. działki Nr 177, 188/1, 209 i 243, AM-9, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - Miasto
3. działka Nr 389, AM-14, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Żarów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy

Informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 (pokój Nr 118). Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Świdnicy        i Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.02.2021, 10:48
Dokument oglądany razy: 403