Obwieszczenie Starosty Świdnickiego - WB.6740.1131.2022.10.DN

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami)
​ ZAWIADAMIAM
że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 16 marca 2023 roku, Nr 175/2023 roku udzielił Burmistrzowi Miasta Żarów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ulicy Ks. Jadwigi Śląskiej, Brodatego i Krzywoustego w Żarowie” realizowana w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Jadwigi Śląskiej w Żarowie” i obejmująca działki oznaczone numerami 6/2, 171/39, 171/42, 171/50, 171/58, 171/86, 171/87, 171/88 i 171/108, obręb 0001-Żarów

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

1. działki Nr 6/2, 171/39, 171/42, 171/50, 171/58, 171/86, 171/87, 171/88 i 171/108, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów - miasto

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących działek:

1. działka Nr 171/39, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto po podziale powstaną działki Nr 171/111 i 171/112, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 171/111, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto
2. działka Nr 171/87, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto po podziale powstaną działki Nr 171/113 i 171/114, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 171/113, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto
3. działka Nr 171/88, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto po podziale powstaną działki Nr 171/115 i 171/116, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 171/115, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, które nie podlegają podziałowi:

1. działki Nr 6/2, 171/42, 171/50, 171/58, 171/86 i 171/108, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

nie dotyczy

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które staną się własnością Gminy Żarów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:

1. działki (po podziale) Nr 171/113 i 171/115, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto

Pozostałe strony, w myśl art. 11f ust. 3 ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zostaną zawiadomione o wydaniu niniejszej decyzji  w drodze obwieszczenia Starosty Świdnickiego umieszczonego na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynów Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Urzędu Miejskiego w Żarowie jak w prasie lokalnej (gazeta „moja Świdnica”). Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Świdnicy oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym zostanie wysłane na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.03.2023, 10:55
Dokument oglądany razy: 88