Obwieszczenie RDOŚ Wrocław

Na podstawie art. 28 ust. 4 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz zgodnie z § 2 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 1684).
Szczegółowe informacje związane z zamiarem przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany dla wyżej wymienionego zarządzenia, znajdują się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, nr tel. 71 747 93 19,
adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Regionalny Konserwator Przyrody
Katarzyna Łapińska

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.03.2021, 14:36
Dokument oglądany razy: 158