Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowi

To jest archiwalna wersja wiadomości z dnia 04.08.2022, 08:06. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: poprawa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXVII/295/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 września 2022r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1430.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.08.2022, 08:06
Dokument oglądany razy: 181