Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna

To jest archiwalna wersja wiadomości z dnia 04.08.2022, 08:03. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 sierpnia 2022r. do 2 września 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 15.00 w pok. nr 19 (sala narad).
Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam: o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej oraz możliwości wniesienia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą wnieść uwagi/wnioski do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022r. Wioski i uwagi do projektu planu  należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres (Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.zarow.pl.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.08.2022, 08:03
Dokument oglądany razy: 281