Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce

To jest archiwalna wersja wiadomości z dnia 04.08.2022, 08:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały nr XXIX/225/2021  Rady Miejskiej w Żarowie z dnia  29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu miasta w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów  – https://bip.um.zarow.pl/ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  w/w zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 24 sierpnia  2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, Uwagi należy kierować do Burmistrza Miasta Żarowa, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2022r.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.08.2022, 08:00
Dokument oglądany razy: 520