Obwieszczenie Burmistrza Miasta

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu uchwały Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.

Tereny objęte planem zlokalizowane są bezpośrednio przy linii kolejowej relacji Wrocław-Jaworzyna Śląska (nr 274) oraz przy granicy z gminą Jaworzyna Śląska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski, w tym z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.04.2021, 10:07
Dokument oglądany razy: 232