Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr XIV/85/2019 Radę Miejską w Żarowie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015 r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 1 lipca 2015 r. poz. 2828 w dniach od 18 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:30 do 14:00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021r., w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

-> projekt uchwały

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.06.2021, 13:48
Dokument oglądany razy: 188