Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

GKiI.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U z 2021 r., poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak GKiI.6220.3.2021 o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2021 r. znak:

GKiI.6220.9.2020/2021 dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia terenów WSSE Podstefy w Żarowie”      
- przy ulicy Talowskiego i Kołodki: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 996/2, 995/8, 995/7, 988/2, 1059, 1029/1, 1061/1, 1028/1,
- przy ulicy Ceramicznej: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 378/95, 378/58, 378/92, 378/90, 377, 939/2.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.04.2021, 15:03
Dokument oglądany razy: 184