Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów

  Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 i nr 18, obręb Żarów.
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01 do 22 października 2021 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 06 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2021r.
    Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi                          do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Żarów na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub na adres e-mail: burmistrz@um.zarow.pl, lub s.niedzwiecka@um.zarow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2021 r.

-> pliki do pobrania (archiwum ZIP, pliki PDF)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.09.2021, 14:20
Dokument oglądany razy: 120