Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XXXVII/295/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Żarowie.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2022 roku.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarowa z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie i są one podawane w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.01.2022, 13:57
Dokument oglądany razy: 288