Obwieszczenie - wydanie decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 38, art. 74 ust 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuję, że dnia 22 lutego br. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Burmistrza Miasta Żarów, Pana Leszka Michalaka z siedzibą gminy Żarów przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie dla przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”

• przy ulicy Talowskiego i Kołodki: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 996/2, 995/8, 995/7, 988/2, 1059, 1029/1, 1061/1, 1028/1,
• przy ulicy Ceramicznej: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 378/95, 378/58, 378/92, 378/90, 377, 939/2.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 pokój nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia jej publicznego obwieszczenia. W przypadku zamiaru odwołania się od decyzji stronom służy prawo wystąpienia do organu o udostępnienie odpisu decyzji w formie wskazanej przez stronę.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie,             na stronie internetowej www.nowa.um.zarow.pl oraz w BIP.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.02.2021, 18:23
Dokument oglądany razy: 207