Obwieszczenie - treść decyzji

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym, lub e-mailowym.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dnia 10 grudnia 2021 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

TREŚĆ DECYZJI

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pózn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Sebastiana Majerskiego, reprezentującego firmę PV FARM M. Kopytko, D. Gruchała, Ł. Paulo Sp. J., z siedzibą przy ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  po uzyskaniu opinii:
• Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 28 września 2021 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.144.2021.EG;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie nr 135/21 z dnia 4 października 2021 r., znak: ZNS.9022.4.32.2021;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia  17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.4220.651.2021.ASA.4;
​ o r z e k a m:
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz   z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

​ I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
​ 1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2021 r. (data wpływu do urzędu 17 sierpnia 2021 r.) uzupełnionym w dniu 08 września 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10 września 2021 r.) złożonym przez Pana Sebastiana Majerskiego, reprezentującego firmę PV FARM M. Kopytko, D. Gruchała, Ł. Paulo Sp. J., z siedzibą przy ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów.
Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona przez Pana Sebastiana Majerskiego (sierpień 2021 r.), zwana dalej Kip wraz z załącznikami.
Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem znak: GKiI.6220.8.2021 z dnia  14 września 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania poprzez obwieszczenie.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
• zgodnie z §3, ust. 1, pkt 54 lit. b: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
W związku z powyższym, dnia 14 września 2021 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 135/21,   znak: ZNS.9022.4.32.2021 z dnia 4 października 2021 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.144.2021.EG z dnia 28 września 2021 r.,  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 30 września 2021 r., znak WOOŚ.4220.651.2021.ASA.1 stwierdził, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 29 października 2021 r. Następnie organ stwierdził braki merytoryczne w KIP. Pismem z dnia 4 października 2021 r., znak: WOOŚ.4220.651.2021.ASA.2, wezwał pełnomocnika Inwestora do ich  uzupełnienia. Dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 3 listopada 2021 r. (data wpływu do RDOŚ 08 listopada 2021 r., data wpływu do tutejszego urzędu 05 listopada 2021 r.). Postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.4220.651.2021.ASA.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.
Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 18 listopada 2021 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.144.2021.EG, które przeniesiono do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4, obręb 0001 Żarów, gm. Żarów. Teren inwestycji stanowią grunty rolne klasy III – mają tu zatem zastosowanie przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z  dnia 3 lutego 1995 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 575 m od granic terenu inwestycji. Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie       Nr XI/93/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz. 3050). Działki objęte wnioskiem oznaczone są symbolem 2.PE/PU – tereny lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej. Inwestycja jest zgodna z w/w dokumentem. Powierzchnia całkowita działek wynosić będzie około 3,96 ha, łączna powierzchnia zabudowy związana z powierzchnią zajmowaną przez panele fotowoltaiczne wynosić będzie około 1,81 ha. Powierzchnia terenu utwardzonego ze stacją kontenerową, powierzchnią rozdzielnic pośrednich i słupów oświetleniowych wyniesie łącznie do 650 m2.
Farma fotowoltaiczna zbudowana będzie z następujących elementów:
• konstrukcji nośnej do instalacji paneli fotowoltaicznych (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 20-25 stopni, o orientacji południowej,
• modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450-550 Wp (do 8700 sztuk),
• inwerterów przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach o mocy od 100 kW do 250 kW(do 40 sztuk),
• stacji kontenerowej z transformatorami SN/nN (15/0,8 kV),
• skrzynek rozdzielczych/rozdzielnic pośrednich nN,
• linii kablowych nN doziemnych (okablowanie i systemy połączeń na terenie inwestycji) i SN-15 kV doziemnych (pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnicą SN-15kV),
• instalacji monitorującej parametry pracy elektrowni,
• systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych,
• ogrodzenia (o wysokości do 2,2 m), oświetlenia i monitoringu,
• terenu utwardzonego i dróg dojazdowych do stacji (kruszywo łamane drobne),
• innych niezbędnych elementów infrastruktury niezbędnych do funkcjonowania elektrowni.
Punktem wyprowadzenia mocy z terenu elektrowni fotowoltaicznej do sieci będzie rozdzielnica średniego napięcia SN-15kV zlokalizowana w niewielkiej odległości od terenu inwestycji. Podłączenie pomiędzy stacją kontenerową a linią średniego napięcia zostanie wykonane za pomocą linii kablowej układanej w ziemi. Elektrownia pracować będzie bezobsługowo. Moduły fotowoltaiczne mocowane będą na stalowych konstrukcjach wsporczych, wbijanych w grunt za pomocą kafara, odstępy pomiędzy rzędami od 3,5 do 6 m. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 3,5 m.
Realizacja przedsięwzięcia wymagała będzie wykonania prac ziemnych, takich jak wykopy pod trasy kablowe. Nadmiar mas ziemnych pochodzących z wykopów zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji. Stanowiska transformatorowe będą wykonane w taki sposób, aby w razie wycieku lub awarii zrzut oleju następował do szczelnych, żelbetowych mis, połączonych z separatorem (dno każdej misy jest profilowane w taki sposób, aby umożliwić odpływ ścieków do zbiorczego kolektora, a następnie do separatora). Pozwoli to zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem olejem. Teren przeznaczony pod inwestycję jest obecnie użytkowany rolniczo. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi przekształcenie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu z rolniczego na produkcję energii elektrycznej z OZE. Roślinność porastająca działkę zostanie zastąpiona roślinnością trawiastą lub uprawą koniczyny.
Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej wystąpi okresowo emisja hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych, związana z pracą silników sprzętu budowlanego oraz ruchem samochodów transportowych. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, w godz. 600- 2200.
Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powstaną odpady, które będą zbierane i magazynowane będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do atmosfery, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu i pola elektromagnetycznego. Jedynym elementem wytwarzającym hałas będzie transformator (70 dB), który będzie schowany w stacji transformatorowej (60 dB).
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę podczas realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2,5 m3 /dobę na cele socjalne i porządkowe. Zaplecze budowy będzie stanowił jeden kontener służący jako magazyn dla sprzętu oraz przenośna kabina toaletowa. Ścieki bytowe  z przenośnej kabiny będą zbierane w szczelne zbiorniki bezodpływowe i odbierane przez uprawnione podmioty. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 1200 l/rok, woda będzie potrzebna do ewentualnego czyszczenia paneli. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą wody miękkiej zdemineralizowanej bez dodatku środków chemicznych. Przewiduje się od 1 do 3 myć rocznie. Wykorzystanie powyższej metody nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Wody opadowe i roztopowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Wody opadowe będą wsiąkały w grunt. Plac budowy będzie wyposażony w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona rekultywacja skażonego obszaru za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy.
W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
Najbliżej położony obszar chroniony: Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” zlokalizowany jest w odległości około 3,4 km, a najbliższy obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020001 zlokalizowany jest w odległości około 5 km. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.
Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację na gruntach ornych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, a także wskazane w Kip rozwiązania chroniące środowisko, tj. m.in.:
• na panelach zastosowane będą powłoki antyrefleksyjne,
• rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 1 września do końca lutego, a w przypadku rozpoczęcia prac w ww. terminie zostanie przeprowadzona kontrola terenu przy udziale specjalisty ornitologa pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków,
• w trakcie realizacji inwestycji kontrolowane będą wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m. in. małych ssaków, płazów i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta będą niezwłocznie odławiane i wypuszczane poza obszar inwestycji,
• pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia inwestycji a powierzchnią ziemi pozostawiona będzie wolna przestrzeń o wysokości około 15 cm,
• teren elektrowni nie będzie oświetlany w porze nocnej w sposób ciągły,
• koszenie roślinności niskiej na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywać się poza okresem lęgowym ptaków, od centrum farmy w kierunku jej brzegów,a w przypadku konieczności wykonywania koszenia w tym okresie, rozpoczęcie prac poprzedzone zostanie kontrolą specjalisty ornitologa,
inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze,  w tym na ww. obszary chronione, różnorodność biologiczną oraz krajobraz.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie PLRW600020134899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1976) – JCWP  Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Dla naturalnych wód celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
p.n.:„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4, obręb 0001 Żarów,   gm. Żarów. Powierzchnia całkowita działek wynosić będzie około 3,96 ha, łączna powierzchnia zabudowy związana z powierzchnią zajmowaną przez panele fotowoltaiczne wynosić będzie około 1,81 ha. Powierzchnia terenu utwardzonego ze stacją kontenerową, powierzchnią rozdzielnic pośrednich i słupów oświetleniowych wyniesie łącznie do 650 m2.
Farma fotowoltaiczna zbudowana będzie z następujących elementów:
• konstrukcji nośnej do instalacji paneli fotowoltaicznych (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 20-25 stopni, o orientacji południowej,
• modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450-550 Wp (do 8700 sztuk),
• inwerterów przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach o mocy od 100 kW do 250 kW(do 40 sztuk),
• stacji kontenerowej z transformatorami SN/nN (15/0,8 kV),
• skrzynek rozdzielczych/rozdzielnic pośrednich nN,
• linii kablowych nN doziemnych (okablowanie i systemy połączeń na terenie inwestycji) i SN-15 kV doziemnych (pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnicą SN-15kV),
• instalacji monitorującej parametry pracy elektrowni,
• systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych,
• ogrodzenia (o wysokości do 2,2 m), oświetlenia i monitoringu,
• terenu utwardzonego i dróg dojazdowych do stacji (kruszywo łamane drobne),
• innych niezbędnych elementów infrastruktury niezbędnych do funkcjonowania elektrowni.
Moduły fotowoltaiczne mocowane będą na stalowych konstrukcjach wsporczych, wbijanych w grunt za pomocą kafara, odstępy pomiędzy rzędami od 3,5 do 6 m. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 3,5 m.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.12.2021, 14:04
Dokument oglądany razy: 154