Obwieszczenie - RiOŚ.6220.2.2023

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN150/100/80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa od odgałęzienia do SRP Mickiewicza w Żarowie do zasuwy liniowej Żarów w Siedlimowicach". Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr ewid.: 381/3, 391, 382 obręb Żarów; 520/1, 520/2, 520/3, 167, 455/3, 455/2, 454/1, 454/5, 209, 437/2, 28, 498, 37, 35, 511/1, 590/2, 48/4, 48/1, 510, 47/1, 49, 445, 512, 447, 67/1, 67/8, 67/6, 540/22, 549, 554, 539/2, 552, 449, 550, 452/2, 551 obręb Mrowiny; 255/2, 274/1, 274/2, 274/3, 275/4, 231/4, 231/6, 232/3, 233/4, 234/4, 289, 288, 235/4, 236/3, 237/5, 237/7, 238/3, 239/4 obręb Pożarzysko; 136/1, 137, 146, 2/1, 56/2 obręb Siedlimowice.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dnia 30 października 2023 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.10.2023, 14:46
Dokument oglądany razy: 56