Obwieszczenie - NGPiL.6721.3.2023, NGPiL.6721.4.2023

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu :
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów, sporządzonego na podstawie uchwały nr LI/412/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.;
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów, sporządzonego na podstawie uchwały nr LI/413/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
- w dniach od 3 sierpnia 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r . w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2023r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: j.gola@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2023r.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.08.2023, 11:38
Dokument oglądany razy: 64