Obwieszczenie - GKiI.6220.5.2022

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lutego 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.:982/2, 983/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2 obręb Żarów, miasto Żarów”
    Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dnia 10 lutego 2023 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

​DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

    Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pózn. zm.) oraz art. 3, ust. 1, pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2019, poz. 1839     z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Ewelinę Dryzek reprezentującą inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po uzyskaniu opinii:
• Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy – opinia z dnia 08 grudnia 2022 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.169.2022.JS;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy – postanowienie  nr 180/22 z dnia 12 grudnia 2022r., znak: ZNS.9022.4.25.2022;
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - postanowienie z dnia  14 grudnia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.877.2022.MK.1;
​ o r z e k a m:
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.:982/2, 983/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2 obręb Żarów, miasto Żarów”​ i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia.

​ I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
​ 1.W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów.
2.Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3.W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.

U z a s a d n i e n i e

    Wnioskiem z dnia 30 października 2022 r. (data wpływu do urzędu 03 listopada 2022 r.)  złożonym przez Panią Ewelinę Dryzek reprezentującą inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia  na działkach nr ewid.:982/2, 983/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2 obręb Żarów, miasto Żarów”.
    Do wniosku przedłożona została Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona przez Panią Ewelinę Dryzek (październik 2022 r.), zwana dalej Kip wraz z załącznikami.
    Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) - zwana dalej ustawą ooś, stwierdzono, że Kip oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są kompletne. Zawiadomieniem w formie obwieszczenia znak: GK.6220.5.2022 z dnia 28 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, poinformowano o tym fakcie strony postępowania.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany:
• zgodnie z §3, ust. 1, pkt 54 lit. b: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
W związku z powyższym, dnia 28 listopada 2022 r., zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy postanowieniem nr 180/22,     z dnia 12 grudnia 2022 r., znak: ZNS.9022.4.25.2022 stwierdził, że dla przedmiotowego postępowania nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.169.2022.JS z dnia 08 grudnia 2022 r.  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał wymagania, które należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
     Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2022 r., znak: WOOŚ.4220.877.2022.MK.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 22 grudnia 2022 r. organ poinformował strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Miasta Żarów odstępując od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1029 z późn. zm.). Na podstawie informacji przedstawionej przez Wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter przedsięwzięcia, zakres robót, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę również stanowiska organów współdziałających, w tym warunki wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WR.ZZŚ.1.435.169.2022.JS, które przeniesiono do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.: 982/2, 983/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2, obręb Żarów, gm. Żarów. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej poprzez przetworzenie energii promieniowania słonecznego na prąd (odnawialne źródło energii). Planowana inwestycja zostanie podłączona do krajowego systemu elektroenergetycznego linią kablową średniego napięcia oraz wpięta do istniejącej linii SN  lub stacji GPZ zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1,10 km od planowanej inwestycji. Obszar planowanego przedsięwzięcia stanowią obecnie użytki rolne. Planowana inwestycja w części zmieni przeznaczenie i sposób użytkowania terenu stanowiące obszar upraw rolnych klasy IVa, IVb. Teren inwestycji zostanie obsiany roślinnością niską (np. zioła lub trawy).
Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć elementy m. in. takie jak: moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej (maksymalnie 14000 paneli o mocy pojedynczego ogniwa od 450W do 800W połączonych ze sobą, ilość sztuk paneli uzależniona jest od mocy oraz wielkości pojedynczego modułu), infrastruktura naziemna i podziemna, linie kablowe energetyczno-światłowodowe, przyłącza elektroenergetyczne, transformatory, inwertery (maksymalnie 200 sztuk przytwierdzonych do konstrukcji montażowej, nie połączonych z gruntem) oraz inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją. W ramach inwestycji zaplanowano zastosowanie transformatorów suchych w izolacji żywicznej lub mokrych w izolacji olejowej. W przypadku instalacji transformatora olejowego, będzie on wyposażony w szczelną misę. Warunek zastosowania misy olejowej o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego nałożono w punkcie I.3 w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancją niebezpieczną. Teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Maksymalna wysokość górnej części konstrukcji montażowych wraz z modułami paneli nie przekroczy 7 m. Budynek stacji transformatorowej nie przekroczy 4 m wysokości. Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr XI/93/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dol.    z 2015 r., poz. 3050). Działki objęte wnioskiem oznaczone są symbolem 1.PE/PU – tereny lokalizacji urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych oraz zabudowy produkcyjno – usługowej. Zgodnie z w/w dokumentem łączna moc urządzeń fotowoltaicznych nie może przekroczyć 4 MW na 1,00 ha. Całkowita powierzchnia zajęta przez inwestycję która podlegała będzie ogrodzeniu zajmie ok. 3,148 ha w tym powierzchnia zabudowy modułami fotowoltaicznymi posadowionymi na konstrukcji, a także stacją transformatorowo-rozdzielczą, obszarem pomiędzy rzędami paneli oraz pozostałymi elementami inwestycji zajmie obszar do ok. 3 ha. Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie może być uciążliwe na etapie wykonywania prac budowlanych. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych (m. in. wiertnice, maszyny zagęszczające). Wskutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych będzie również powstawał hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i punktowy. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Powyższe uciążliwości będą miały charakter lokalny i przejściowy. Prace wykonywane będą w godzinach od 600    do 2200. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą      w przenośnych toaletach, opróżnianych przez uprawnione podmioty. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji będą przekazywane uprawnionym podmiotom.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Emisja zanieczyszczeń do powietrza powodowana przez okresowy transport gotowych elementów, nie wpłynie znacząco na pogorszenie istniejącego stanu powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstaną odpady związane będzie z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, odpady te będą usuwane przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Funkcjonowanie elektrowni nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, zlokalizowanych w odległości około 1,1 km (zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa) od terenu objętego wnioskiem.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować powstawania ścieków sanitarnych (brak stałej obsługi). Czyszczenie paneli będzie się odbywać bez użycia środków chemicznych. Panele będą okresowo oczyszczane wodą destylowaną, co nie wpłynie negatywnie na stan środowiska wodno – glebowego. Możliwe jest również czyszczenie paneli w sposób suchy za pomocą specjalnych szczotek. Wody opadowe oraz roztopowe podczas funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej będą swobodnie spływać po powierzchni paneli i wsiąkać do gruntu w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej. Planowane przedsięwzięcie, na etapie realizacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu.
W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm).
Najbliżej położony obszar chroniony: Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” zlokalizowany jest w odległości około 3,3 km, a najbliższy obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski PLB020004 zlokalizowany jest w odległości około 5 km. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.
    Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Tarnawka o kodzie PLRW600016134889 oraz Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy o kodzie PLRW600020134899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1976) – JCWP Tarnawka została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. JCWP Strzegomka od Pełcznicy do Bystrzycy została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Dla naturalnych wód celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW60000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Teren inwestycji nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody.
Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
    W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko do rozpatrzenia przedłożono komplet dokumentacji. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1 i art. 80 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Żarów postanowił jak w sentencji.
    Wydanie powyższej decyzji podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
POUCZENIE
    Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.02.2023, 07:52
Dokument oglądany razy: 252