Obwieszczenie - GK.6220.6.2022

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  
„Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla potrzeb rezerwowego zasilania odbiorników technologicznych na terenie działki nr 378/69 w miejscowości Żarów, gm. Żarów”
    Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
Dnia 27 stycznia 2023 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.01.2023, 15:09
Dokument oglądany razy: 59