Obwieszczenie - GK.6220.3.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  
„Budowa naziemnego zbiornika na olej opałowy w zabudowie kontenerowej o pojemności 10 m3 wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją oleju opałowego na terenie zakładu Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o. o. przy ulicy Fabrycznej 5 w Żarowie” realizowanego na działce ewidencyjnej dz. nr 910/2, obręb 0001 Żarów, gm. Żarów, powiat świdnicki,  woj. dolnośląskie.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

Dnia 13 lipca 2023 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.07.2023, 15:01
Dokument oglądany razy: 92