Obwieszczenie - GK.6220.1.2023

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Ewelinę Dryzek reprezentującą inwestora - Ewę Siemińską prowadzącą działalność gospodarczą jako EL-WIND Ewa Siemińska, Tymienice 50F, 98-220 Zduńska Wola, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 03 sierpnia 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo - rozdzielczymi średniego napięcia na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1 obręb Kruków, gmina Żarów”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dnia 03 sierpnia 2023 r. udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść wydanej decyzji.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.08.2023, 13:39
Dokument oglądany razy: 59