Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego

Informacja opublikowana: 22.06.2022, 10:03
Data zakończenia zapytania: 24.06.2022, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 24.06.2022, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na: „Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w pełnej sprawności oświetlenia drogowego:
- w miejscowościach wiejskich Gminy Żarów w ilości 822 punktów oświetleniowych (oprawy OUS/100).
Oświetlenie powyższe zamontowane jest na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia  będącej własnością Rejonem Dystrybucji Energią. Sterowanie tym oświetleniem odbywa się z szaf sterowniczych zabudowanych w stacjach transformatorowych. Każdorazowy dostęp do stacji trzeba uzgadniać z Rejonem Dystrybucji Energią.
-     w miejscowości Żarów znajduje się 383 punktów oświetlenia
w tym
-    233 punktów oświetlenia drogowego zasilanego kablem ze sterowaniem i pomiarem na zewnątrz stacji transformatorowej,
-    150 punktów oświetlenia drogowego OUS/100 zamontowanego na wspólnych słupach z siecią niskiego napięcia będącą własnością Rejonu Dystrybucji i Sprzedaży Energii, sterowanie tym oświetlenia odbywa się z szaf sterowniczych zabudowanych w stacjach transformatorowych. Każdorazowy dostęp do stacji trzeba uzgadniać  Rejonem Dystrybucji i Sprzedaży Energii.
Każde samowolne załączenie oświetlenia bez zgody  Rejonu Dystrybucji i Sprzedaży Energi będzie zgłaszane jako włamanie do stacji.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
-  usuwania awarii sieci oświetleniowych niezwłocznie od chwili powiadomienia, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia,
- naprawy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia niesprawnych elementów sieci nie wpływający na pracę całej sieci,
- utylizacji zdemontowanych urządzeń elektrycznych oraz  źródeł światła zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
- wykonywania przynajmniej jeden raz w miesiącu przeglądu oświetlenia drogowego na terenie gminy.
Wykaz uszkodzeń będzie podawany przez Zamawiającego drogą pisemną, e-mailową lub telefoniczną oraz będzie sprawdzany po wykonaniu.

Szczegółowy zakres podstawowych prac określony został w załączniku nr 1 do oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022 r. - 30.06.2023 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- koszt netto wykonania usług (C1, C2, C3)                       -  waga 75 %
- koszt netto wykonania usługi (C4, C5, C6, C7)               -  waga 15 %
- koszt netto wykonania usługi (C8, C9, C10, C11, C12)   - waga 10 %

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej  według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego
b) ofertę należy złożyć w terminie do 24.06.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 24.06.2022 r.) lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę
e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl (data wpływu do 24.06.2022 r. do godz. 15.00).

6. Osoby do kontaktu:
Piotr Weiland, Kierownik Referatu Komunalnego, tel. 74- 30-67-347

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.06.2022, 10:03
Dokument oglądany razy: 195