Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:04.11.2021, 13:19
Zakończenie:18.11.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:18.11.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:

Nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci prowadzącego systematyczne pozalekcyjne zajęcia tematyczne w 2021 r. w miejscowości: MROWINY

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka)
bądź…
• min. wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 – letnim stażem pracy z dziećmi,

2. Wymagania dodatkowe:
• współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
• samodzielne prowadzenie zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

3.  Zakres wykonywanych zadań:
• systematyczne organizowanie i przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) kopia dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności
d) przedłożenie własnej koncepcji zajęć tematycznych o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i profilaktycznym
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna. Zakres godzinowy: 32h miesięcznie (8 h tygodniowo).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PROWADZENIE ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH W MROWINACH” do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na opiekuna zajęć tematycznych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą".

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.11.2021
Dokument oglądany razy: 3 326
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 04.11.2021