Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:Zarządzenie nr 162/2020
Opublikowane:07.12.2020, 15:08
Zakończenie:21.12.2020, 15:30
Rozstrzygnięcie:21.12.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Agnieszka Szykowna, tel. 743067363

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021

Załącznik  do Zarządzenia Nr 162/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 7 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057)

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych gminy Żarów do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
Każdorazowo ogłaszając konkurs Burmistrz Miasta Żarów, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowych może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie są wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), do udziału w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.);
4) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, w terminie do dnia 21 grudnia 2020 roku, do godz. 15:30. Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik do ogłoszenia
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kandydata wskazanego przez organizacje pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057) na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021r.

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Kandydat jest przedstawicielem następujących organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji konkursowych.
Deklaruję chęć udziału w Komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w następujących obszarach:

□ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
□ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
□ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
□ ochrony i promocji zdrowia,
□ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
□ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
□ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
□ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
□ promocji i organizacji wolontariatu,
□ działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.


………..………………………………………..                 .…..............................................................
( miejscowość i data)             (Podpis czytelny kandydata)

Wskazujemy ww. kandydata na członka do Komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku:

Pieczęć organizacji/podmiotu

Podpisy członków Zarządu/osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/podmiotu na zewnątrz.

Nr KRS lub innego właściwego rejestru.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.12.2020
Dokument oglądany razy: 3 990
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 07.12.2020