Konserwacja rowów w Żarowie - 2021

Informacja opublikowana: 16.03.2021, 15:35
Data zakończenia zapytania: 19.03.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 19.03.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów w Żarowie – 2021”.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Zamówienie składa się z dwóch części:
a) zadanie nr I – umocnienie rowu płytami ażurowymi wraz z remontem przepustów,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlany,
- przedmiar robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego.
b) zadanie nr II – konserwacja rowu wraz z usunięciem zakrzaczenia,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- przedmiar robót.

W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty materiałów, wykonania i sprzętu.
Oferty zawierające błędy obliczeniowe lub słowne w określeniu ceny zostaną odrzucone.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z zadań lub na obydwa zadania.

3. Termin realizacji zamówienia: od odpisania umowy (około 15.06.2021 r.) do 30.09.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość prac.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać ryczałtowy koszt brutto za całość wykonanych robót, obliczony na podstawie załączonych przedmiarów robót.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 19.03.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego
w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 19.03.2021 r.) lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę
e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl (data wpływu do 19.03.2021 r. do godz. 15.30).

6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 30-67-347.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyn.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.03.2021, 15:35
Dokument oglądany razy: 166