Konkursy

Numer konkursu:
Opublikowane:04.03.2022, 11:46
Zakończenie:25.02.2022, 15:30
Rozstrzygnięcie:04.03.2022, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:

Konkurs na stanowisko pracy - archiwista

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko  archiwista w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I.    Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe;
6. Kurs archiwisty minimum I stopnia
7.  umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
2) pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych – nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
3) przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
4) udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
5) inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie,
6) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
7) przeprowadzanie instruktażu dla pracowników Urzędu w zakresie archiwizowania dokumentacji,
8) dokonywanie rejestracji oraz kontroli warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych lokalu archiwum zakładowego,
9) sporządzanie raportów z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
10) praca w systemie EZD,
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak     toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi     Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

    Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 25 lutego 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko archiwista”.
*Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

* W związku z sytuacją pandemiczną i możliwymi do 28 lutego 2022 roku ograniczeniami w pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie, aplikacje prosimy składać pocztą lub wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Biura Obsługi Klienta.
-------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Nazwa i adres jednostki:    Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
Stanowisko urzędnicze:     archiwista
Komisja postanowiła zarekomendować do zatrudnienia panią Alicję Urbanik zam. Żarów. Kandydatka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.03.2022
Dokument oglądany razy: 2 720
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 04.03.2022