Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:Zarządzenie nr 5/2021
Opublikowane:19.01.2021, 09:23
Zakończenie:15.02.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:01.03.2021, 15:30 (trwale nierozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Katarzyna Janik, Aleksandra Walada-Czajka - tel. 74 3067 340
Załączniki:
  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (26.01.2021, 12:08) - pobrań: 2 168
  2. Informacja - II etap (17.02.2021, 09:52) - pobrań: 2 184
  3. Wyniki konkursu (26.02.2021, 11:19) - pobrań: 2 138

Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego

I.  Informacje ogólne:
1. Nazwa i adres instytucji: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego
2. Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego, powołanie na okres 5 lat zgodnie z art. 15 ust 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 01.04.2021r.
3. Główne zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:
1) realizowanie zadań wynikających z umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności instytucji kultury oraz programu jej działania zawartej zgodnie z art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 poz.194 z póżn. zm.),
2) kierowanie bieżącą działalnością,
3) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej,
4) wykonywanie w stosunku do pracowników instytucji zadań kierownika wynikających z Kodeksu Pracy,
5) zarządzanie finansami i gospodarowanie mieniem instytucji,
6) reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
7) realizowanie zadań statutowych,
8) współpraca z lokalnymi podmiotami i organizacjami,
9) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

II.  Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:Do konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe o kierunku adekwatnym do zadań realizowanych przez bibliotekę tj.: bibliotekoznawstwo i zarządzanie (zasobami ludzkimi lub instytucjami kultury);
3) co najmniej 5 letni staż pracy w bibliotece,
4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego.
1) znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury;
2) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych;
3) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
4) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Żarów;
5) umiejętność kierowania zespołem i kreowania właściwych stosunków międzyludzkich;
6) umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością biblioteczną i twórczością artystyczną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne.

3. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury;
2) autorska, pisemna koncepcja programowo - organizacyjna funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego na okres 5 lat, która powinna zawierać:
᠆  wizję rozwoju istniejących i propozycje nowych form działalności biblioteki,
᠆ koncepcję zasad i form współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną;
᠆ propozycję inicjatyw (działań) Biblioteki mających wpływ na rozwój i integrację społeczności gminy Żarów,
᠆ wskazanie możliwości budżetowych instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
3) życiorys (CV) zawierający informację o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, ewentualnych zaświadczeń o ukończeniu kursów, certyfikatów itp.);
5) dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia i doświadczenie zawodowe: kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm.);
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności z KRS;
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
11) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny być własnoręcznie podpisane.
Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w następujący sposób:
a) w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,  Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów”.
b) przesłać pocztą na adres Zamawiającego, Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów”.
c) pocztą elektroniczną na adres:  burmistrz@um.zarow.pl;
d) na skrzynkę ePUAP na adres: epuap:/7m83lnsv1i   (lub wybierając z listy instytucji „Gmina Żarów”).
Termin składania ofert: do dnia 15.02.2021 roku do godz. 15.30 – decyduje data wpływu oferty do urzędu. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żarowie po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Informacje dodatkowe:
1) W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta Żarów powoła w osobnym zarządzeniu komisję konkursową, która przeprowadzi postępowanie konkursowe.
2) Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego w Żarowie, a przewidywany termin zakończenia to 19.02.2021r.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a) I etap – etap formalny bez udziału kandydatów polegający na sprawdzeniu przez komisję konkursową kompletności złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymogów formalnych ujętych w ogłoszeniu zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu;
b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny;
4) O terminie i miejscu II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie;
5) Konkurs może zostać w każdej chwili unieważniony, bez podania przyczyny.
5) Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych ofert, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Janik, Aleksandra Walada-Czajka            tel. 74 3067 340.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.01.2021
Dokument oglądany razy: 11 119
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 19.01.2021