Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:15.10.2020, 11:59
Zakończenie:26.10.2020, 15:30
Rozstrzygnięcie:09.11.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (03.11.2020, 08:58) - pobrań: 6 552

Konkurs na stanowisko ds. mieszkaniowych

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2,58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe; prawo lub administracja
6. co najmniej 5 letni staż pracy w administracji samorządowej
7. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
5. o własności lokali
6. o dodatkach mieszkaniowych

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1.   Załatwianie wszelkich spraw dotyczących zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych
 i użytkowych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
2.   Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przydział lokali komunalnych z zasobu gminy.
3.   Sporządzanie i prowadzenie listy przydziału mieszkań.
4.   Prowadzenie korespondencji w celu zawarcia umów najmu lokali z osobami znajdującymi się na listach dotyczących przydziału.
5.   Przygotowanie i zawieranie umów najmu lokali.
6.   Kompletowanie i gromadzenie dokumentów w aktach czynszowych oraz aktualizacja danych
w systemie informatycznym.
7.   Wypowiadanie dotychczasowej wysokości czynszu lub innych opłatą za używanie lokalu
w przypadku zmiany stawek.
8.   Nadzór nad prawidłowością realizacji umów najmu oraz w zakresie wywiązywania się najemcy z obowiązku zapłaty czynszu i opłat niezależnych w odpowiedniej wysokości
i terminie.
9.   Nadzór w zakresie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego i zasad współżycia społecznego.
10.   Współpraca oraz wymiana informacji z właściwymi zarządcami nieruchomości w zakresie przestrzegania porządku domowego oraz obowiązku utrzymania pomieszczeń  i części  budynków przeznaczonych do wspólnego użytku we właściwym stanie.
11.  Załatwianie wszelkich spraw wynikających z niedotrzymania przez najemcę warunków umowy najmu.
12.  Sporządzanie oraz kierowanie do najemców upomnień z zamiarem wypowiedzenia umów najmu, a także wezwań o udostępnienie lokalu.
13.  Współpraca i wymiana informacji z Referatem Finansowo – Budżetowym w sprawie należności gminy wynikającej z najmu lokali.
14.  Wypowiadanie umów najmu lokali, monitorowania okresów wypowiedzenia oraz kierowania zawiadomień o utracie tytułu prawnego do lokali.
15.   Rozpatrywanie wniosków o umorzenie zaległości czynszowych, wnioskowanie do Burmistrza, sporządzanie i zawieranie ugód na spłatę należności gminy wynikających
z najmu lokali.
16.   Typowanie spraw  o eksmisję z zajmowanego lokalu w tym kompletowanie i przekazywanie  dokumentów do postępowania.
17.   Współpraca  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w zakresie zapewnienia lokali chronionych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
18.   Prowadzenie spraw związanych z przepisaniem tytułu prawnego do lokalu po śmierci głównego najemcy lub przepisaniu umowy na osobę bliską.
19.   Prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali.
20.   Współpraca z Referatem Finansowo – Budżetowym w zakresie monitorowania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na zadania, w tym w tym sporządzanie wniosków do zmian w budżecie  gminy na dany rok.
21.   Wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych wydawanych i przydzielanych przez przełożonego.
22.   Przeprowadzanie według potrzeb, wizji lokalnych dla dokumentowania stanu faktycznego
w merytorycznym zakresie wynikającym z zakresu obowiązków.
23.   Sporządzanie według potrzeb, sprawozdań obejmujących merytoryczny zakres czynności  oraz zadań przydzielanych w ramach innych poleceń przełożonego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie gminy,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia     osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i     społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

    Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 26 października  2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. mieszkaniowych”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.10.2020
Dokument oglądany razy: 6 365
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 15.10.2020