Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:15.10.2020, 12:02
Zakończenie:26.10.2020, 15:30
Rozstrzygnięcie:09.11.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:
Załączniki:
  1. Wyniki naboru (03.11.2020, 08:59) - pobrań: 4 231

Konkurs na stanowisko ds. dowodów osobistych

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych” (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1282) ogłasza konkurs na stanowisko ds. dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe; prawo lub administracja
6. co najmniej 5 letni staż pracy w administracji samorządowej
7. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2.  ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawy o ewidencji ludności,
5.  ustawy o dowodach osobistych,
6. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
7.  ustawy o opłacie skarbowej,
8. ustawy Kodeks wyborczy,
9. ustawy o ochronie danych osobowych.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1.Wydawanie dowodów osobistych interesantom w tym: potwierdzanie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty, drukowanie formularza odbioru dowodu osobistego, uzyskanie potwierdzenia odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę, wydawanie dowodu wnioskodawcy, unieważnianie dotychczasowego dowodu osobistego poprzez fizyczne jego uszkodzenie, wydanie dowodu w RDO i unieważnienie poprzedniego dowodu osobistego, włączanie formularza odbioru do koperty dowodowej i przekazanie jej do archiwum.
2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza gmachem Urzędu Miasta.
3. Przyjmowanie wniosków dowodowych od interesantów, wprowadzanie wniosków do Rejestru Dowodów Osobistych w ramach aplikacji Źródło oraz wydawanie interesantom potwierdzenia złożenia wniosku.
4. Potwierdzanie tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku braku wskazanych dokumentów ustalanie tożsamości osoby na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.
5. Sprawdzanie zgodności danych zawartych we wnioskach o wydanie dowodu osobistego z danymi zgromadzonymi w RDO oraz w rejestrze PESEL.
6. Przesyłanie do właściwego organu zgłoszeń usunięcia niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL.
7. Realizacja wniosków o wydanie dowodów osobistych złożonych elektronicznie.
8. Prowadzenie kopert dowodowych i ich archiwizacja;
9.Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
10. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
11. Wydawanie upoważnionym organom i instytucjom dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz udzielanie informacji;
12. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu dowodów osobistych,
13. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
14. Wydawanie upoważnionym organom i instytucjom dokumentów przechowywanych w kopertach osobowych, prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji oraz udzielanie informacji;
15. Prowadzenie Rejestru Danych Kontaktowych,
16. Udział w pracach związanych z organizacją wyborów.
17.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Zastępstwo na stanowisku ds. ewidencji ludności, w szczególności :
1. Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem na pobyt stały i czasowy, w tym wydawanie zaświadczeń i poświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu w formie papierowej i elektronicznej,
2. Wykonywanie czynności związanych z numerem PESEL,
3. Wprowadzanie wszystkich zmian do bazy danych systemu informatycznego ŹRÓDŁO,
4. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu ewidencji ludności,
5. Prowadzenie spraw zameldowania i wymeldowania na wniosek oraz z urzędu zakończonych decyzją administracyjną,
6. Udostępnianie danych z zakresu ewidencji ludności.

Ponadto zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w szczególności

1.Migracja aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) poprzez aplikację „ŹRÓDŁO",
2. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony).

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie gminy,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na parterze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia     osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i     społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

    Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 26 października  2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. dowodów osobistych”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.10.2020
Dokument oglądany razy: 6 728