Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:19.01.2021, 09:24
Zakończenie:22.01.2021, 15:30
Rozstrzygnięcie:05.02.2021, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów
Załączniki:
  1. Lista kandydatów - 25.01.2021 (25.01.2021, 12:12) - pobrań: 4 007

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych

Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 54, tel. 074-85-80-745,
e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl

1.  Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe  socjologiczne, administracyjno - prawne, ekonomiczne,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
f) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością przepisów, m.in.:
- Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,
- Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność interpretacji przepisów prawa,
b) umiejętność praktycznego  stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym,
c) umiejętność formowania decyzji oraz innych pism administracyjnych,
d) umiejętność analitycznego myślenia,
e) umiejętność planowania pracy oraz dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
f) doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku  referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych:

a) przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja wniosków prowadzenie postępowań administracyjnych,
b) ustalenie prawa do świadczeń,
b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
c) prowadzenie ewidencji, rejestrów,wydruk list świadczeniobiorców,
d) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
e) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami, organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji i niezbędnej dla przyznania prawa do świadczeń,
f) informowanie wnioskodawców o zasadach, kryteriach i trybie przyznawania z realizacji powierzonych zadań,
g) zastępstwo na stanowisku referent ds. realizacji świadczeń rodzinnych.

4. Wymagane dokumenty:
a)  list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
c)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia o:
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781)”.
   
5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin: do 22 stycznia 2021r., do godz. 15.30
b) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:„ nabór na stanowisko  referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych”osobiście w  godzinach pracy Ośrodka  Pomocy Społecznej lub listem   poleconym,
c) miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów;

6. Dodatkowe informacje:

 Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie). Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://opszarow.bipstrona.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowe 54, 58-130 Żarów, oraz w budynku Urzędu Miejskiego ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów a także w BIP-ie Urzędu Miejskiego(htpp://bip.um.zarow.pl/)

7. Klauzula informacyjna do celów rekrutacji pracowników

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,
ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów.
    2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
    4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:
    • w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydującej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
    • w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres  konieczny dla wykonania zawieranej
z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).
    6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.01.2021
Dokument oglądany razy: 6 481
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 19.01.2021