Interpretacja prawa

Uruchamiam sytezator mowy...

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Burmistrz Miasta Żarów działając na podstawie art. 14 j § 1 i § 3, w zw. Z art. 14 b, art. 14c i art. 14 k § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zmianami.), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w związku z § 1, § 2, § 5 pkt 1, § 7 ust.1, § 10 ust. 1, § 12 ust. 1 Uchwały nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie udzielania przez Gminę Żarów zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

postanawia

uznać stanowisko Strony oznaczone (i) iż inwestycja polegająca na budowie hali, o której mowa w stanie faktycznym/opis zdarzenia przyszłego, samoistnie stanowi „nową inwestycję” w rozumieniu § 5 ust. 1 Uchwały i tym samym jej zrealizowanie przez Spółkę, w związku ze spełnieniem pozostałych warunków określonych w Uchwale i z zastrzeżeniem utrzymania inwestycji przez okres 5 lat od jej zakończenia, daje podstawę do zwolnienia tej hali z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie Uchwały,
uznać stanowisko Strony oznaczone (ii) iż Spółka jest uprawniona na podstawie Uchwały do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wchodzących w zakres zrealizowanej inwestycji przez okres 10 lat począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego od tych przedmiotów, z zastrzeżeniem, że wartość otrzymanej pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy, określonej zgodnie z przepisami Uchwały.

U Z A S A D N I E N I E

Spółka z o. o. we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 roku zwróciła się do Burmistrza Miasta Żarów w trybie art. 14j wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, potwierdzenia, że:
(i) inwestycja polegająca na budowie hali stanowi nową inwestycję w rozumieniu § 5 ust. 1 Uchwały i tym samym jej zrealizowanie daje podstawę do zwolnienia tej hali z opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
(ii) Spółka jest uprawniona na podstawie Uchwały do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wchodzących w zakres zrealizowanej inwestycji przez okres 10 lat począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego od tych przedmiotów, z zastrzeżeniem, że wartość otrzymanej pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy, określonej zgodnie z przepisami Uchwały.

Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny zdarzenia:
- zakup gruntów na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Żarów – 17 lutego 2005 roku,
- 30 listopada 2010 roku Spółka dokonała zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały, które zostało przyjęte przez Burmistrza Miasta Żarów w dniu 16 czerwca 2011 r.,
- w toku realizacji działań inwestycyjnych Spółka zleciła budowę nowej hali produkcyjnej, parkingu, dróg dojazdowych oraz wytworzyła / nabyła maszyny i urządzenia składające się na linię do produkcji folii, która znajduje zastosowanie głównie w procesie wytwarzania paneli fotowoltaicznych,
- w związku z wybudowaniem hali, parkingu oraz dróg dojazdowych, w dniu 20 marca 2013 r. Spółka złożyła korektę deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości, w której wykazała, że od roku 2013 korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od nowej inwestycji,
- w dniu 28 listopada 2013 roku (na wezwanie organu podatkowego) przedłożyła informację dotyczącą wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją inwestycji na kwotę 176.503.168,91 zł,
- następnie okazało się, że zmianie uległy uwarunkowania biznesowe i ekonomiczne, co doprowadziło do rezygnacji z uruchomienia produkcji tegoż wyrobu,
- w okresie do lipca 2014 roku maszyny i urządzenia nabyte w celu rozszerzenia działalności Spółki zostały zlikwidowane lub odsprzedane,
- w związku z powyższym Spółka w dniu 25 lutego 2015 roku poinformowała Burmistrza Miasta Żarów o zmniejszeniu wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą do wysokości 74.819.265, 45 zł,
- rezygnacja z produkcji Folii pozostała bez wpływu na istnienie i przydatności hali. Obecnie Spółka wykorzystuje ten obiekt dla celów administracyjnych, a w przyszłości na uruchomienie nowego procesu produkcyjnego,
- nakłady inwestycyjne w wysokości 74.819.265,45 zł stanowią koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 7 Uchwały,
oraz stanowisko w sprawie tj. że:
1) wybudowanie hali stanowiło nową inwestycję w rozumieniu § 5 ust.1 Uchwały;
2) prawo korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wchodzących w zakres zrealizowanej inwestycji – przez okres 10 lat począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego od tych przedmiotów tj. w okresie od 2013 r. do 2022 r. z zastrzeżeniem, że pomoc ta przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczona zostanie maksymalna intensywność pomocy.
Jednocześnie, zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, złożył oświadczenie, że w niniejszej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej, ani w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej oraz uiścił stosowną opłatę w wysokości 80,- zł.

Po rozpatrzeniu wniosku, Burmistrz Miasta Żarów, zauważył co następuje:
W dniu 10 września 2015 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, w której uznał stanowisko Strony oznaczone (i) iż inwestycja polegająca na budowie hali stanowi nowa inwestycję, nie uznał natomiast stanowiska Strony oznaczonego (ii) iż Spółka jest uprawniona na podstawie Uchwały do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wchodzących w zakres zrealizowanej inwestycji przez okres 10 lat począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego od tych przedmiotów. Interpretacja ta była przedmiotem skargi wniesionej przez podatnika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu , który wyrokiem nr Sygn. Akt I SA/Wr 1992/15 z dnia 26 lutego 2016 roku uchylił zaskarżoną interpretację. Wyrok został doręczony do Urzędu Miejskiego w dniu 06.06.2016 roku w wykonaniu zarządzenia z dnia 31 maja 2016 roku .

(i) Nie ma żadnych wątpliwości, że wybudowanie hali produkcyjnej stanowiło nową inwestycję w rozumieniu § 5 ust. 1 Uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 września 2007 roku. Zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegające na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. W przypadku podatnika nowa inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa o halę produkcyjną, parking i drogę dojazdową. Burmistrz Miasta Żarów, przyznając podatnikowi zwolnienie z podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych przedmiotów opodatkowania, nie miał żadnych wątpliwości, że podatnik dokonując rozbudowy przedsiębiorstwa dokonał nowej inwestycji. Podatnik spełnił warunki zawarte w § 10 i korzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

(ii) Burmistrz Miasta Żarów uznał argumenty zawarte w wyroku WSA, a mianowicie, że analizując zapisy § 10 Uchwały należy się odwołać do literalnego brzmienia . Przepis ten wprowadza warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości odnośnie nowo nabytych gruntów, budynków, budowli. Przepis ten wskazuje wprost, że „warunkiem udzielenia (…) zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów, budynków, budowli (…) maksymalnie przez okres 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej jest: (…)”. Dalej przepis § 10 ust. 1 w pkt od 1 do 3 zawiera warunki, jakie trzeba spełnić, aby korzystać ze zwolnienia, które to warunki dotyczą nowych inwestycji czy nowych miejsc pracy. A zatem § 10 ust. 1 Uchwały przewiduje, jakie warunki musi spełniać każda inwestycja realizowana przez stronę, aby strona mogła skorzystać ze zwolnienia i zdaniem Sądu także maksymalny czas zwolnienia należy odnosić do każdej inwestycji i liczyć dla każdej inwestycji (nowo nabytych gruntów, budynków i budowli) odrębnie z zastrzeżeniem, wynikającym z § 12 ust. 2 Uchwały, że pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 9 Uchwały.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 września 2007 roku w sprawie udzielania przez Gminę Żarów zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia,
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tj. art. 6 ust. 2 ustawy - od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w którym zakończono inwestycję lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Biorąc powyższe pod uwagę zwolnienie z podatku od nieruchomości, zgodnie z § 10 ust. 1 Uchwały przysługuje w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania wchodzących w zakres danej inwestycji, przez okres 10 lat począwszy od momentu wskazanego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Uchwały, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 Uchwały ( wyrok WSA we Wrocławiu sygn. Akt I SA/Wr 1992/15).
POUCZENIA:
Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.
Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na niniejszą interpretację wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów po uprzednim wezwaniu na piśmie Burmistrza Miasta Żarów do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie wnosi się - w terminie 14 dni od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu niniejszej interpretacji. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu, a w przypadku nie udzielenia odpowiedzi – 60 dni od dnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:52
Dokument oglądany razy: 5 923
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020