Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.89.2023.DK

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 2625, z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Gminie Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. lokalizowanie obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej na działce nr 58/2 AM-1 obręb Kruków, gm. Żarów, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Strzegomki.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.04.2023, 12:41
Dokument oglądany razy: 64