Zarządzenia 2020

To jest archiwalna wersja strony z dnia 28.07.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodanie zarządzeń nr: 59, 60, 64, 65, 90, 91, 96, 97.
 • Zarządzenie nr 1/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 2/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 3/2020
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2020
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 5/2020
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 6/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 7/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 9/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 10/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 13/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 14/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 15/2020
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2020 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 16/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 17/2020
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 18/2020
  w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 19/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2020 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 23/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 24/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 27/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 28/2020
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie zasad ewidencji finansowo – księgowej, zakładowego planu kont oraz instrukcji w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczeń podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w gminie Żarów
 • Zarządzenie nr 26/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 30/2020
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Żarów o nazwie Osiedle Leśne
 • Zarządzenie nr 34/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 35/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 37/2020
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • Zarządzenie nr 41/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 42/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie
 • Zarządzenie nr 43/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 44/2020
  w sprawie:
  skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 45/2020
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 17/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 46/2020
  w sprawie:
  uchylenia zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza miasta Żarów z dnia 19 marca 2020 roku odnośnie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz wprowadzeniem rotacyjnego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie według ustalonego harmonogramu
 • Zarządzenie nr 47/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 48/2020
  w sprawie:
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 18 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach i Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole w Żarowie
 • Zarządzenie nr 49/2020
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2019 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 52/2020
  w sprawie:
  unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego "Bajkowe Przedszkole" w Żarowie
 • Zarządzenie nr 53/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 54/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 55/2020
  w sprawie:
  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2
 • Zarządzenie nr 56/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 57/2020
  w sprawie:
  podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2
 • Zarządzenie nr 58/2020
  w sprawie:
  odwołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie nr 61/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 62/2020
  w sprawie:
  ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntu obejmującego działkę nr 101/5 obręb Żarów (Targowisko Miejskie), stanowiącą własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 63/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 66/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 67/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 68/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 70/2020
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GCKiS w Żarowie
 • Zarządzenie nr 71/2020
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego GCKiS w Żarowie
 • Zarządzenie nr 72/2020
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 73/2020
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 74/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 78/2020
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 79/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 80/2020
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 81/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 82/2020
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 85/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 86/2020
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2019 rok
 • Zarządzenie nr 87/2020
  w spraw
  ie: ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 89/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 92/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 98/2020
  w sprawie:
  regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 99/2020
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 100/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
 • Zarządzenie nr 104/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 105/2020
  w sprawie:
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2020
  • Zarządzenie nr 106/2020
   w sprawie:
   w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie, zatrudnionych na umowę o pracę.


Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 19.08.2020, 09:08
Dokument oglądany razy: 660
Podpisał: Leszek Buchowski
Dokument z dnia: 28.07.2020