Podatek od środków transportowych

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja
UCHWAŁA NR XXIV/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r poz. 713), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 880,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 466,00 zł,
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 760,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 2 259,00 zł,
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton - 2 259,00 zł,
2) trzy osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 2 259,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 3 359,00 zł.
3) cztery i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 3 359,00 zł,
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 3 359,00 zł.

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 2 056,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 353,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 706,00 zł,
2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 353,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 706,00 zł.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 760,00 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:
1) jedna oś jezdna:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 056,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 598,00 zł,
2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 056,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 598,00 zł.
3) trzy i więcej osi jezdnych :
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 809,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 073,00 zł.

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca - 2 079,00 zł,
2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2 630,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.02.2021, 10:30
Dokument oglądany razy: 1 266
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020