Zarządzenia 2018

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:13
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 1/2018
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2018
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia procedury windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 04/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontrolii archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
 • Zarządzenie nr 6/2018
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 7/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 8/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 10/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 13/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 15/2018
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Żarowie orazprzekazywania m ateriałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego
 • Zarządzenie nr 17/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 19/2018
  w sprawie:
  ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i  Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 21/2018
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok 2018/2019
 • Zarządzenie nr 22/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 23/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 24/2018
  w sprawie:
  powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 27/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 28/2018
  w sprawie:
  wprwadzenia zmian w budżeci gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 31/2018
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2018 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 33/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenir nr 34/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 35/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenir nr 42/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miastaŻarów, przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 44/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 46/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminyŻarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 46/1/2018
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za rok 2017, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie nr 47/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych naterenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 49/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 52/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 53/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 54/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 55/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 61/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 62/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miastaŻarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 67/2018
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 68/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 69/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 70/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 74/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 85/2018
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2017 rok
 • Zarządzenie nr 91/2018
  w sprawie:
  ustalenia wzoru wniosku o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
 • Zarządzenia nr 92/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 93/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za rok 2017
 • Zarządzenie nr 94/2018
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 95/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2017
 • Zarządzenie nr 96/2018
  w sprawie:
  pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 98/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 31/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2018 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 99/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 100/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 101/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 104/2018
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół od 03.09.2018 do 21.06.2019”
 • Zarządzenie nr 119/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia dokumentacji do użytku służbowego w zakresie ochrony danych osobowych
 • Zarządzenie nr 130/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 132/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 139/2018
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym przebiegu realizacji przedsięwsięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 146/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 150/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 151/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 154/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 155/2018
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 • Zarządzenie nr 158/2018
  w sprawie: obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących się w eksploatacji Gminy Żarów.
 • Zarządzenie nr 159/2018
  w sprawie:
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów
 • Zarządzenie nr 160/2018
  w sprawie:
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów
 • Zarządzenia nr 165/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 166/2018
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 170/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 173/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 178/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 185/2018
  w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.
  Załączniki:
  1. Projekt budżetu na rok 2019
  2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 188/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 196/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 197/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 198/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 199/2018
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 200/2018
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. „ Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Zarządzenie nr 202/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2019 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 203/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 205/2018
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 218/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 219/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”
 • Zarządzenie nr 220/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów”
 • Zarządzenie nr 226/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.06.2022, 12:34
Dokument oglądany razy: 1 190
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020