Zarządzenia 2012

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 31.01.2024, 14:14
z powodu:

przeniesienie

 • Zarządzenie nr 1/2012
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 3/2012
  w sprawie:
  utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 4/2012
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Mrowiny oraz w obrębie miasta Żarów przeznaczonych na poszerzenie granic Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów
 • Zarządzenie nr 5/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 7/2012
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, ogłoszonych na dzień 19 lutego 2012 roku
 • Zarządzenie nr 8/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 9/2012
  w sprawie:
  zmiany wskazanych terminów inwentaryzacyjnych określonych w Zarządzeniu nr 182/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 grudnia 2011 roku
 • Zarządzenie nr 10/2012
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 11/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 12/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 14/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 15/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej, której zadaniem będzie wyłonienie Partnera/ów do realizacji projektu partnerskiego w ramach Priorytetu 9 "Miasta" Działanie 9.2 "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" RPO WD na lata 2007-2013
 • Zarządzenie nr 16/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 17/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 18/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 19/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 20/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 21/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Szacowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Żarów na rok 2012”
 • Zarządzenie nr 22/2012
  w sprawie
  : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 23/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 24/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 25/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia oznakowania pozostałych środków trwałych (wyposażenia) dla świetlic wiejskich, sołectw, klubu szachowego, magazynu OC oraz remiz ochotniczych straży pożarnych
 • Zarządzenie nr 26/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 27/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "zamiatanie ulic na terenie miasta Żarów i WSSE Podstrefy w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 28/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - pani Krystyny Waliszak
 • Zarządzenie nr 29/2012
  w sprawie:
  ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 30/2012
  w sprawie:
  przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • Zarządzenie nr 31/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 32/2012
  w sprawie:
  zmiany składu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy
 • Zarządzenie nr 33/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 34/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 35/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 36/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 37/2012
  w sprawie:
  podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2012 roku
 • Zarządzenie nr 38/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
 • Zarządzenie nr 39/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 40/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 41/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie i bieżące naprawy oświetlenia drogowego"
 • Zarządzenie nr 42/2012
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2011 rok, informacji o kstzałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planó finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 43/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 44/2012
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 45/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 46/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
 • Zarządzenie nr 47/2012
  w sprawie:
  powołania zespołu zarządzającego projektem pn. "Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów" realizowanego w ramach priorytetu 0 "Miasta" Działanie 9.2. "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" RPO WD na lata 2007-2013
 • Zarządzenie nr 48/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 49/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 50/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 51/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
 • Zarządzenie nr 52/2012
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2012 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 53/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 54/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 55/2012
  w sprawie:
  powołania cżłonków zespołu oceniającego poziom wdrożenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Żarów na lata 2012-2014
 • Zarządzenie nr 56/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 57/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku VAT, ds. kontroli wewnętrznej
 • Zarządzenie nr 58/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 59/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 60/2012
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 144/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz wsi Mrowiny w przedmiocie włączenia do Miasta Żarów części obszaru wsi Mrowiny i ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji
 • Zarządzenie nr 61/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 62/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 76/2009 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania kierownika i zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
 • Zarządzenie nr 63/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 64/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do spraw wykonania szacunkowej wyceny środków trwałych (gruntów) nieujętych w księgach rachunkowych zinwentaryzowanych drogą porównania wartości wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w jednostkowych księgach inwentarzowych prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Żarowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
 • Zarządzenie nr 65/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Fianansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 66/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny"
 • Zarządzenie nr 67/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 68/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 69/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 70/2012
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego gminy Żarów za 2011 rok
 • Zarządzenie nr 71/2012
  w sprawie:
  nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Żarów dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynku, przy ul. Zamkowej 4b, 4c w Mrowinach
 • Zarządzenie nr 72/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 73/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 74/2012
  w sprawie:
  ujednolicenia terminu ustania prawa użytkowania wieczystego działki nr 103/1, położonej w Kalnie
 • Zarządzenie nr 75/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 76/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 77/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 78/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 79/2012
  w sprawie:
  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
 • Zarządzenie nr 80/2012
  w sprawie:
  powołania zespołu ds. ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku zaistniałego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żarowie
 • Zarządzenie nr 81/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów" oraz "Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013"
 • Zarządzenie nr 82/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 83/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 84/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 85/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 86/2012
  w sprawie:
  powierzenia Pani Urszuli Rurarz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. 1 maja 2
 • Zarządzenie nr 87/2012
  w sprawie:
  powierzenia Pani Krystynie Waliszak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45
 • Zarządzenie nr 88/2012
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Zarządzenie nr 89/2012
  w sprawie:
  podziału wyniku finansowego netto Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 90/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za rok 2011
 • Zarządzenie nr 91/2012
  w sprawie:
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2011
 • Zarządzenie nr 92/2012
  w sprawie:
  powierzenia Pani Helenie Słowik stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła w Żarowie, ul. Piastowska 10
 • Zarządzenie nr 93/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 94/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 95/2012
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 96/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 97/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 98/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 100/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 101/2012
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 102/2012
  w sprawie:
  ustalenia trybu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”
 • Zarządzenie nr 103/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 104/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 105/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 106/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach"
 • Zarządzenie nr 107/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 108/2012
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 109/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 110/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego pn. "Całoroczne utrzymanie w cyztsości chodników, parkingów i terenów zieleni na terenie miasta Żarów i WSSE POdstrefa w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 111/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 112/2012
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 113/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 114/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 115/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na najem garażu przy ul. Armii Krajowej 18 w Żarowie, stanowiącego własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 117/2012
  w sprawie:
  zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 118/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach"
 • Zarządzenie nr 119/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 120/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 121/2012
  w sprawie:
  powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Marty Dobrowolskiej - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 122/2012
  w sparwie:
  zmiany Zarządzenia nr 102/2012 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”
 • Zarządzenie nr 123/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 124/2012
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 125/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości i rachuby płac
 • Zarządzenie nr 126/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 127/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
 • Zarządzenie nr 128/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 129/2012
  w sprawie:
  określenie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej
 • Zarządzenie nr 130/2012
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 131/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 132/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont lokali mieszkalnych; nr 5 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4b i nr 1 w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 4c w Mrowinach”
 • Zarządzenie nr 133/2012
  w sprawie:
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Żarów"
 • Zarządzenie nr 134/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 135/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 136/2012
  w sprawie:
  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 137/2012
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
 • Zarządzenie nr 138/2012
  w sprawie:
  przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indwywidualnej
 • Zarządzenie nr 139/2012
  w sprawie:
  ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 140/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 141/2012
  w sprawie:
  zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Zarządzenie nr 142/2012
  w sprawie:
  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żarów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 143/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Mickiewicza 21 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 144/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 146/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 148/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 149/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013"
 • Zarządzenie nr 150/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 151/2012
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 15/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie i określenia jej zadań
 • Zarządzenie nr 152/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 153/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z papy w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Sportowej 16 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 154/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z papy w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Zamkowa 9a w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 155/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont elewacji budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 156/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 157/2012
  w sprawie:
  ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 158/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 159/2012
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej gminy Żarów na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 160/2012
  w sprawie:
  zmiany regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 161/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 162/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 163/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 164/2012
  w sprawie:
  niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Imbramowice
 • Zarządzenie nr 165/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 166/2012
  w sprawie:
  przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego na wyposażenie stanowiska dowodów osobistych
 • Zarządzenie nr 167/2012
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 168/2012
  w sprawie:
  zmiany osoby upoważnionej do akceptowania dokumentów dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejksiego Funduszu Społecznego o nazwie "Nasze dzieci" określonej w Zarządzeniu nr 146/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 października 2011 roku
 • Zarządzenie nr 169/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 170/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą" Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów"
 • Zarządzenie nr 171/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia naboru kandydatów na cżłonków komisji konkursowych na rok 2013 w otwartych konkursach ofert na realizacj zadań publicznych
 • Zarządzenie nr 172/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych n aternie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 174/2012
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 175/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 176/2012
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 • Zarządzenie nr 177/2012
  w sprawie:
  przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 378/59 obręb Żarów (ul. Kwiatowa)
 • Zarządzenie nr 178/2012
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 179/2012
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 180/2012
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 181/2012
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 182/2012
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 183/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 184/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Ogrodowej 8 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 185/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 186/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont elewacji oraz wykonanie nowych przewodów kominowych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 187/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont pokrycia dachu (z naprawą kominów), wykonanie nowych przewodów kominowych wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz remont klatki schodowej z wymianą drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Mickiewicza 25 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 188/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wymiana rynien, przemurowanie komina i wykonanie nowych przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 27 w Żarowie"
 • Zarządzenie nr 189/2012
  w sprawie:
  przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa
 • Zarządzenie nr 190/2012
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, warotści niematerialnych i prawnych, rozrachunków, funduszy specjalnych, paliwa, składników aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone do używania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 191/2012
  w sprawie:
  instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów" realizowanego w ramach Działania nr 9.2 "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Zarządzenie nr 192/2012
  w sprawie:
  wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów" realizowanego w ramach Działania nr 9.2 "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Zarządzenie nr 193/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów"
 • Zarządzenie nr 194/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów"
 • Zarządzenie nr 195/2012
  w sprawie:
  przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie nr 196/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 197/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:51
Dokument oglądany razy: 3 547
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020