Uchwały 2003

Uruchamiam sytezator mowy...

Uchwała nr V/35/2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr V/36/2003 w sprawie odpłatnego przekazania na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przyłącza gazowego do budynku Gimnazjum w Żarowie.

Uchwała nr V/37/2003 w sprawie zmiany do uchwały nr XX/109/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 27.04.2000 roku w sprawie „darowizny Skarbowi Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie z przeznaczeniem na Komisariat Policji w Żarowie”.

Uchwała nr V/38/2003 w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr V/39/2003 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego P.N.0911-23/113/02 z dn. 16.12.2002 roku w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dn. 29.11.2002 roku „w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Żarów – Lilli Gruntkowskiej”.

Uchwała nr V/40/2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr VI/41/2003 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żarowie – Szkoła Filialna w Kalnie, Kalno 46.

Uchwała nr VI/42/2003 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierzbnej, Wierzbna ul. Świdnicka 2.

Uchwała nr VI/43/2003 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowie, Buków ul. Lipowa 7.

Uchwała nr VI/44/2003 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; ustalenia szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych; niektóre inne składniki wynagradzania oraz świadczenia socjalne, w szczególności wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także podwyższonego dodatku wiejskiego.

Uchwała nr VI/45/2003 w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie.

Uchwała nr VI/46/2003 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr VI/47/2003 w sprawie zmian do uchwały nr XI/181/2001 RM w Żarowie z dn. 24.05.2001 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego.

Uchwała nr VI/48/2003 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała nr VI/49/2003 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów.

Uchwała nr VI/50/2003 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości zabudowanej obiektami kotłowni osiedlowej w Żarowie, w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu.

Uchwała nr VI/51/2003 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na bankową obsługę budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Żarów.

Uchwała nr VII/52/2003 w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zobowiązań Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka” z/s w Żarowie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w części poręczonej przez Gminę Żarów.

Uchwała nr VII/53/2003 w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zobowiązań Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegomka” z/s w Żarowie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w części poręczonej przez Gminę Żarów.

Uchwała nr VIII/54/2003 (I posiedzenie) w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Żarów do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Uchwała nr VIII/55/2003 (II posiedzenie) w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2003 rok.

Uchwała nr IX/56/2003 w sprawie powiększenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Żarów.

Uchwała nr X/57/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

Uchwała nr X/58/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Żarów od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Pyszczyn.

Uchwała nr X/59/2003 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Żarów w Komunikacyjnym Związku Komunalnym w Świdnicy Zastępcy Burmistrza Miasta Żarów.

Uchwała nr X/60/2003 w sprawie skargi Pana Stanisława Sobczaka, dotyczącej działania Burmistrza Miasta Żarów w przedmiocie odmownego rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie w Gminnym Centrum Informacji Europejskiej.

Uchwała nr XI/2003 Tematyczna sesja – bez uchwał.

Uchwała nr XII/61/2003 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żarowie – szkoła Filialna w Kalnie, Kalno 46.

Uchwała nr XII/62/2003 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierzbnej – Wierzbna ul. Świdnicka 2.

Uchwała nr XII/63/2003 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowie - Buków, ul. Lipowa 7.

Uchwała nr XII/64/2003 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Żarów.

Uchwała nr XII/65/2003 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ds. zarządzania oświatą.

Uchwała nr XII/66/2003 w sprawie uchwalenia kierunków polityki oświatowej w Gminie Żarów.

Uchwała nr XII/67/2003 w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29.11.2002 roku w sprawie „zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych gminy Żarów”.

Uchwała nr XII/68/2003 w sprawie przyznania odznaczeń „Złoty dąb”.

Uchwała nr XIII/2003 Uroczysta sesja Rady Miasta – nie podejmowano uchwał.

Uchwała nr XIV/69/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2003 rok.

Uchwała nr XIV/70/2003 w sprawie wyboru banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Żarów.

Uchwała nr XIV/71/2003 w sprawie uchwalenia "Strategii Oświaty" w Gminie Żarów.

Uchwała nr XIV/72/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/246/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.03.2002 roku w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XIV/73/2003 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XIV/74/2003 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej.

Uchwała nr XIV/75/2003 w sprawie nadania statutu sołectwom na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XV/76/2003 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żarów na lata 2003 – 2006.

Uchwała nr XV/77/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pyszczyn, gmina Żarów.

Uchwała nr XV/78/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów.

Uchwała nr XV/79/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny.

Uchwała nr XV/80/2003 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Żarów do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XV/81/2003 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między Miastem Nymburk i Miastem Żarów.

Uchwała nr XV/82/2003 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na .ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

Uchwała nr XV/83/2003 w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej w Żarowie.

Uchwała nr XV/84/2003 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.

Uchwała nr XVI/85/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2003 rok.

Uchwała nr XVI/86/2003 w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 1 Biblioteki Publicznej miasta i Gminy Żarów w Mrowinach oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

Uchwała nr XVI/87/2003 w sprawie powołania Komisji Statutowej ds. opracowania projektu zmian statutu Gminy Żarów.

Uchwała nr XVI/88/2003 w sprawie ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Śidnicy na kadencję 2004 - 2007.

Uchwała nr XVII/89/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych.

Uchwała nr XVII/90/2003 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XVII/91/2003 w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała nr XVII/92/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2003 rok.

Uchwała nr XVII/93/2003 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/96/2000 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 marca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałą nr XXXV/2002/2001 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 października 2001 roku.

Uchwała nr XVII/94/2003 w sprawie przeznaczenia mienia zlikwidowanych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowej w Bukowie, Szkoły Podstawowej w Wierzbnej, Szkoły Podstawowej w Żarowie, Szkoła filialna w Kalnie oraz Biura ds. Infrastruktury Społecznej "Oświata" w Żarowie wraz z dowożeniem uczniów do szkół.

Uchwała nr XVII/95/2003 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

Uchwała nr XVIII/96/2003 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2003 rok.

Uchwała nr XVIII/97/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XVIII/98/2003 w sprawie dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów.

Uchwała nr XVIII/99/2003 w sprawie obniżenia wskażników procentowych, które mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr XVIII/100/2003 w sprawie opłaty administracyjnej.

Uchwała nr XVIII/101/2003 w sprawie likwidacji filii nr 1 Bilbioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów w Mrowinach oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.

Uchwała nr XVIII/102/2003 w sprawie zmiany uchwały nr XL/237/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XVIII/103/2003 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Uchwała nr XVIII/104/2003 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego statutu.

Uchwała nr XVIII/105/2003 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Żarów w zgromadzeniu związku mięśzygminnego pod nazwą "Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy".

Uchwała nr XVIII/106/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego.

Uchwała nr XVIII/107/2003 w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za pomniki przyrody.

Uchwała nr XVIII/108/2003 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między Miastem Ujeherto (Węgry) i Miastem Żarów.

Uchwała nr XVIII/109/2003 w sprawie opinii projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu, w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzegomiu.

Uchwała nr XVIII/110/2003 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XVIII/111/2003 w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2004 rok.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 10:36
Dokument oglądany razy: 6 402
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020