Przetargi

Numer przetargu:
Opublikowane:27.02.2024, 11:10
Zakończenie:12.03.2024, 10:30
Rozstrzygnięcie:12.03.2024, 10:10 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301

I przetarg publiczny, ustny, nieograniczony - Sprzedaż trzech lokali mieszkalnych

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
publiczny, ustny nieograniczony  na sprzedaż
TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH: 

Numer
działki


Pow.działki
w m2

Numer
KW

Położenie

Przeznaczenie w mpzp

Forma
oddania
nieruch.

Cena
wywoław.

Wysokość
wadium

Godz.
rozp.
przetargu

104/23

249

SW1S/00035544/5

Żarów, ul. Armii Krajowej 27/13

Pow. lokalu 12,09 m2 plus piwnica o pow. 2,11 m2

Teren zabudowy mieszkaniowe wielorodzinnej

sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w gruncie 2,58 %

33.000 zł w tym:

32180 zł – lokal

820 zł – udział

3.300 zł

10 10

\\\\r\\\\n 308/3

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 502

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n SW1S/00021284/3

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n Żarów,\\\\r\\\\n ul. Cicha 4a/2

\\\\r\\\\n

Pow.\\\\r\\\\n lokalu 43,88 m2\\\\r\\\\n plus\\\\r\\\\n piwnica o pow. 5,43 m2

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n Teren\\\\r\\\\n zabudowy mieszkaniowe wielorodzinnej

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n sprzedaż\\\\r\\\\n lokalu na własność wraz z udziałem w gruncie 6,11 %

\\\\r\\\\n \\\\r\\\\n

115.000\\\\r\\\\n zł w tym:

\\\\r\\\\n

111580\\\\r\\\\n zł – lokal

\\\\r\\\\n

3420\\\\r\\\\n zł – udział \\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 11.500\\\\r\\\\n zł

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 10\\\\r\\\\n 20

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 328/2

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 740

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n SW1S/00082663/9

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n Łażany,\\\\r\\\\n ul. Strzegomska 2/1

\\\\r\\\\n

Pow.\\\\r\\\\n lokalu 37,73 m2\\\\r\\\\n \\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n Teren\\\\r\\\\n zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n sprzedaż\\\\r\\\\n lokalu na własność wraz z udziałem w gruncie 14,14 %

\\\\r\\\\n \\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 64.000\\\\r\\\\n zł w tym:

\\\\r\\\\n

57140\\\\r\\\\n zł – lokal

\\\\r\\\\n

6860\\\\r\\\\n zł – udział \\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 6.400\\\\r\\\\n zł

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n 10\\\\r\\\\n 30

\\\\r\\\\n

\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n

1. Przetargi   odbędą   się   12 marca 2024r.    w   siedzibie   Urzędu   Miejskiego   w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 8 marca 2024r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności lokalu.
7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
8. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
10. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.02.2024
Dokument oglądany razy: 7
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 27.02.2024