Przetargi

Numer przetargu:
Opublikowane:05.02.2024, 12:58
Zakończenie:12.03.2024, 10:00
Rozstrzygnięcie:12.03.2024, 10:10 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301

I przetarg publiczny ograniczony do właścicieli lokali - lokal mieszkalny przy ul. Kopernika w Żarowie

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG publiczny, ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy ul. Kopernika 4 w Żarowie oraz do Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 4 w Żarowie na sprzedaż LOKALU MIESZKALNEGO  o pow. 28,98 m2  przy ul.  Kopernika 4/2 w Żarowie

Numer działki - 331/13
Powierzchnia - 144 m/kw
Numer KW – SW1S/00028351/3
Położenie - Żarów, ul. Kopernika 4/2
Przeznaczenie w MPZP - teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej
Forma oddania - sprzedaż na własność wraz z udziałem w gruncie 15,00%
Cena wywoławcza - 74000zł w tym: 71440zł-lokal, 2560zł - udział
Wysokość wadium - 7400zł
Godz. rozpoczęcia - 10:00

1. Przetarg   odbędzie   się   12 marca 2024r.    w   siedzibie   Urzędu   Miejskiego   w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 8 marca 2024r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą  o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności lokalu.
7. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
8. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej tel. 743067301.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
10. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
12. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu.
15. Lokal usytuowany jest na parterze, złożony z 3 pomieszczeń:  pokoju,  kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,77 m2.
16. Przetarg został ograniczony na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 4 w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.02.2024
Dokument oglądany razy: 124
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.02.2024