Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:Zarządzenie nr 161/2020
Opublikowane:31.12.2020, 11:09
Zakończenie:29.12.2020, 10:00
Rozstrzygnięcie:31.12.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:Agnieszka Szykowna, tel.743067363

Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 161/2020
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 7 grudnia 2020 roku


Ogłoszenie
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057), w związku z Uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, a także w związku  z  projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2021 rok,

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:
„Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).

Zakres zadania:

- zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, duchowej i psychologicznej w domu chorego,
- zapewnienie sprzętu medycznego niezbędnego w pielęgnacji osób w terminalnej fazie choroby,
- zapewnienie wsparcia duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego rodzinom osób chorych i osieroconych,
- integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.

Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku    stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2021 roku. Szczegółowy termin będzie określony w umowie z wybranym podmiotem.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.                                   
3. Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
- posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).                                                            
          
Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 29 grudnia 2020 roku do godz.10:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019,
c) statut podmiotu, 
d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie,
f)  oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;
b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;                                                        
e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
h)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2019 i 2020 roku w ramach zadania publicznego pn. „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.
W roku 2019 zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” realizowane było przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy.
Wysokość środków przekazanych na realizację zadania w roku 2019 – 12.200 zł.
W roku 2020 zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy.
Wysokość środków przekazanych  na realizację zadania w roku 2020 – 12.200 zł.

Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Żarów.                                                                                                               3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Agnieszka Szykowna,    tel.743067363.
5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

-> WYNIKI KONKURSU

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.12.2020
Dokument oglądany razy: 4 205
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.12.2020