Konkursy

Uruchamiam sytezator mowy...

Numer konkursu:
Opublikowane:05.05.2022, 13:31
Zakończenie:05.05.2022, 13:30
Rozstrzygnięcie:05.05.2022, 13:30 (trwale nierozstrzygnięty)
Podlega Ustawie:tak
Kontakt:

Ds. planowania przestrzennego

Konkurs na stanowisko pracy – ds. planowania przestrzennego.
Zatrudnienie od 1 lipca 2022 r.


BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych” (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 530) ogłasza konkurs na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe
6. umiejętność interpretacji przepisów prawa,
7. umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office)
8. Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o pracownikach samorządowych,
3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. ustawa o planowaniu przestrzennym,
5. ustawa o gospodarce nieruchomościami.
III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
3. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. przekazywanie staroście kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. przygotowywanie projektów umów dotyczących opracowań planistycznych,
6. opracowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych oraz uchwał zatwierdzających plany miejscowe,
7. przeprowadzenie czynności dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
8. przeprowadzenie czynności dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
9. wydawanie postanowień o zgodności wstępnych projektów podziałów terenu z ustaleniami planu miejscowego,
10.wydawanie wypisów i wyrysów ze studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
11.uwzględnianie potrzeb ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego, planach społeczno-gospodarczych, oraz ustaleniach warunków zabudowy,
12.uwzględnianie zadań ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w budżecie, aktualizacja Gminnego Wykazu Zabytków i programu opieki nad zabytkami, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz współpra ca z konserwatorem zabytków
13.opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
14.Wydawanie opinii urbanistyczno-architektonicznych
15.zaświadczeń z zakresu gospodarki przestrzennej
16.uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
17. wydawanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanego z budowa, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
18.prowadzenie spraw oznaczenia nieruchomości i nazewnictwa ulic oraz numeracji adresowej.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (t.j: Dz. U. z 2019, poz. 1781).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 25.04.2022r w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego”.
Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2

Stanowisko urzędnicze: ds. planowania przestrzennego

Komisja postanowiła nie rekomendować żadnego z kandydatów.


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.05.2022
Dokument oglądany razy: 2 016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.05.2022