Obwieszczenie - zmiana MPZP w obrębie Żarów

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XIV/85/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.
.
Ponadto zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: s.niedzwiecka@um.zarow.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 441
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 02.07.2022 16:15:54