ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarówo wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarówo wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
z a w i a d a m i a m
strony postępowania,

iż na wniosek Burmistrza Miasta Żarów Pana Leszka Michalaka z siedzibą gminy Żarów przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie, z dnia 13 kwietnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2021 r. znak: GKiI.6220.9.2020/2021 dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia terenów WSSE Podstefy w Żarowie”      
-przy ulicy Talowskiego i Kołodki: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 996/2, 995/8, 995/7, 988/2, 1059, 1029/1, 1061/1, 1028/1,
-przy ulicy Ceramicznej: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 378/95, 378/58, 378/92, 378/90, 377, 939/2.

Zmiany w wyżej wyszczególnionej decyzji będą wymagały korekty nazwy przedsięwzięcia na:
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie poprzez uzbrojenie działek nr 378/82, 378/85 przy ul. Ceramicznej w Żarowie oraz działki nr 988/4 przy ul. Talowskiego w Żarowie
- przy ulicy Talowskiego i Kołodki: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 996/2, 995/8, 995/7, 988/2, 1059, 1029/1, 1061/1, 1028/1
- przy ulicy Ceramicznej: jednostka ewidencyjna 021908_4 Żarów Miasto, obręb 0001 Żarów działki nr: 378/95, 378/58, 378/92, 378/90, 377, 939/2.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów. Jednocześnie informuję strony postępowania, że Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Zlewni w Legnicy, o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu.
Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.04.2021
Dokument oglądany razy: 321
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 23.09.2023 08:56:59