Zawiadomienie - obwieszczenie

  Na podstawie z art. 10 i art. 35 § 1, § 5 oraz art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Żarów informuję, że wniosek z dnia 12 sierpnia 2021 r. (data wpływu do urzędu 17 sierpnia 2021 r.) uzupełniony w dniu 08 września 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10 września 2021 r.) złożony przez Pana Sebastiana Majerskiego, reprezentującego firmę PV FARM M. Kopytko, D. Gruchała, Ł. Paulo    Sp. J., z siedzibą przy ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 995/5, 996/3, 997/2, 997/4, 1063/4 w miejscowości Żarów, obręb 0001, gmina Żarów. nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4220.651.2021.ASA.3 z dnia 29 października 2021 r. poinformował, że ze względu na konieczność uzyskania wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia przewidywany termin załatwienia sprawy  nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

    W związku z powyższym do czasu uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.11.2021
Dokument oglądany razy: 152
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 02.07.2022 15:44:34