Informacja Gminy Żarów za 2021 rok

Informacja Gminy Żarów za 2021 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.305):
a) dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Żarów za 2021 rok, w tym kwota deficytu:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2021 r.

Wykonanie za 2021 r.

% wykonania

1.

Dochody ogółem

77 468 193,31

78 476 524,96

101,30

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

66 899 286,71

67 759 045,59

101,29

 

dochody majątkowe

10 568 906,60

10 717 479,37

101,41

2.

Wydatki ogółem, w tym:

79 043 083,31

75 036 701,69

94,93

 

wydatki bieżące

64 043 986,99

61 995 547,01

96,80

 

wydatki majątkowe

14 999 096,32

13 041 154,68

86,95

3.

Deficyt/nadwyżka

- 1574 890,00

3 439 823,27

 

4.

Przychody

4 148 570,00

7 916 351,74

 

5.

Rozchody

2 573 680,00

2 573 680,00

 


b) kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 2.087.229,45 zł,

c) kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 – (wymagalnych zobowiązań: - wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem) – 0,00zł,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 157.500,00 zł oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 18.625,87 zł.

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – Gmina Żarów w 2021 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.05.2022
Dokument oglądany razy: 159
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 02.06.2023 20:51:48