Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 5 kwietnia 2022 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mailowy: burmistrz@um.zarow.pl
2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/r/dSyTE5tQwY
3. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się 10 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 3 marca 2022 r. w następujących formach:
1. na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.um.zarow.pl/),
2. na stronie internetowej Gminy Żarów (https://www.um.zarow.pl/),
3. w sposób zwyczajowo przyjęty – tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami, Diagnozą służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów oraz mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żarów, dostępne były od dnia 3 marca 2022 r. do dnia 5 kwietnia 2022 r. na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.um.zarow.pl/),) oraz na stronie internetowej Gminy Żarów (https://www.um.zarow.pl/).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się 10 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła 26. Raport podsumowujący wyniki ankiet stanowi załącznik do podsumowania.

-> wyniki konsultacji

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.04.2022
Dokument oglądany razy: 254
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 09.08.2022 10:47:47