Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF.AB.7820.23.2022.KS

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Tomasza Żaka, złożony dnia 22 listopada 2022 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 lutego 2023 r. oraz 26 i 27 kwietnia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora, jako: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin”, gmina Żarów, powiat świdnicki.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

Tabela nr 1 Nieruchomości zajęte dla celów rozbudowy drogi krajowej nr 5 klasy GP:

L.p.

Obręb

Arkusz mapy

Nr działki

Powierzchnia zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję

[ha]

Przed podziałem pod inwestycję

Po podziale pod inwestycję

1

0009 Mielęcin

1

14/1

14/3

0,0055

2

0009 Mielęcin

1

15/4

15/5

0,0209

3

0009 Mielęcin

1

16/4

16/5

0,0287

4

0009 Mielęcin

1

17/4

17/5

0,2605

5

0009 Mielęcin

1

18/8

18/11

0,0287

6

0009 Mielęcin

1

18/6

18/9

0,0089

7

0009 Mielęcin

1

19/4

19/5

0,0355

8

0009 Mielęcin

1

20/1

20/3

0,0238

9

0009 Mielęcin

1

21/1

21/3

0,0068

10

0009 Mielęcin

1

38/2

-

0,0085

11

0009 Mielęcin

1

39/3

39/5

0,0035

12

0009 Mielęcin

1

40/1

40/3

0,0262

13

0009 Mielęcin

1

41/1

41/3

0,0347

14

0009 Mielęcin

1

46/3

46/5

0,3730

15

0009 Mielęcin

1

47/6

47/8

0,0258

16

0009 Mielęcin

1

47/6

47/7

0,0270

17

0009 Mielęcin

1

191/2

191/8

0,1193

18

0009 Mielęcin

1

229

229/1

0,1471

19

0009 Mielęcin

1

15/3

-

0,0046

20

0009 Mielęcin

1

16/2

-

0,0250

21

0009 Mielęcin

1

16/3

-

0,0124

22

0009 Mielęcin

1

17/3

-

0,0131

23

0009 Mielęcin

1

47/5

-

0,0415

24

0009 Mielęcin

1

46/4

-

0,0136

25

0009 Mielęcin

1

41/2

-

0,0036

26

0009 Mielęcin

1

40/2

-

0,0081

27

0009 Mielęcin

1

39/2

-

0,0086

28

0009 Mielęcin

1

20/2

-

0,0177

29

0009 Mielęcin

1

19/2

-

0,0192

30

0009 Mielęcin

1

19/3

-

0,0053

31

0009 Mielęcin

1

18/2

-

0,0202

32

0009 Mielęcin

1

18/5

-

0,0031

33

0009 Mielęcin

1

18/7

-

0,0076

Tabela nr 2 Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 5 klasy GP:

L.p.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję

[ha]

Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca Nieruchomości

wg ewidencji

Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca Nieruchomości

wg KW

Przed podziałem

Po podziale pod inwestycję

Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na postawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.) w zw. z art. 11i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

1

0009 Mielęcin

190/2

-

0,4247

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

2

0009 Mielęcin

14/2

-

0,0693

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

3

0009 Mielęcin

15/2

-

0,0441

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

4

0009 Mielęcin

17/2

-

0,0175

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

5

0009 Mielęcin

191/1

-

0,0700

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

6

0009 Mielęcin

47/2

-

0,0030

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

7

0009 Mielęcin

46/2

-

0,0007

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

8

0009 Mielęcin

192

-

0,4406

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

9

0009 Mielęcin

21/2

-

0,0143

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

SW1S/00070413/5

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

Tabela nr 3 Nieruchomości zajęte dla celów rozbudowy drogi powiatowej nr 3396D klasy G i klasy L, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

L.p.

Obręb

Arkusz mapy

Nr działki

Powierzchnia zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję

[ha]

przed podziałem

po podziale pod inwestycję

Nieruchomości przeznaczone pod projektowany pas drogi powiatowej nr 3396D

1

0009 Mielęcin

1

17/4

17/6

0,0436

2

0009 Mielęcin

1

46/3

46/6

0,0467

3

0009 Mielęcin

1

45/2

45/3

0,0209

Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 3396D

4

0009 Mielęcin

1

191/2

191/9

0,2208

5

0009 Mielęcin

1

229

229/2

0,2798

Tabela nr 4 Nieruchomości zajęte dla celów obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy zjazdów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, lit. h ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

L.p.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia zajęcia czasowego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha]

Cel czasowego zajęcia

Przed

podziałem

Po

podziale

1

0009 Mielęcin

17/4

17/7

0,0043

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr DP3396D na działkę nr 17/7

2

0009 Mielęcin

58/2

-

0,0053

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr DP3396D na działkę nr 58/2

3

0009 Mielęcin

45/2

45/4

0,0144

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr DP3396D na działki nr 45/4 oraz nr 46/7 (przed podziałem nr 46/3)

4

0009 Mielęcin

18/6

18/10

0,0035

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr DP3396D na działkę nr 18/10, nr 18/12 (przed podziałem nr 18/8) oraz nr 19/6 (przed podziałem nr 19/4)

5

0009 Mielęcin

17/4

17/6

0,0062

Budowa kanalizacji kablowej (teletechniczna)

6

0009 Mielęcin

191/2

191/9

0,0062

Budowa kanalizacji kablowej (teletechnicznej)

7

0009 Mielęcin

45/2

45/3

0,0013

Budowa kanalizacji kablowej (teletechnicznej)

8

0009 Mielęcin

46/3

46/6

0,0029

Budowa kanalizacji kablowej (teletechnicznej)

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 9 maja 2023 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Żarowie, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 23 maja 2023 r.

Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, że strony postępowania uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 2103 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu. Z dokumentacją można zapoznać się po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo: (71) 340 64 63 (email: k.slowinska@duw.pl) – w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.05.2023
Dokument oglądany razy: 30
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 31.05.2023 01:27:11