Konsultacje PGR - podsumowanie

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 52/2023 Burmistrza Gminy Żarów z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 22 marca 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
• w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów;
• osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Żarowie;
• w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: burmistrz@um.zarow.pl;

2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/39G11vssDY.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.zarow.pl/,
• na stronie internetowej www.um.zarow.pl
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
• w mediach społecznościowych.

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 13:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ankiety. Raport podsumowujący wyniki ankiet stanowi załącznik do podsumowania.  

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły dwa wypełnione formularze uwag  zawierające łącznie trzy uwagi.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.04.2023
Dokument oglądany razy: 61
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 31.05.2023 02:51:10