Obwieszczenie - WSI.410.2.11.2023.KM

Stosowne stanowisko organu zostało przedstawione przy piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WSI.410.2.11.2023.KM z 3 kwietnia 2023 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) stwierdził, iż nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych".

Przedmiotowe stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dostępne jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://bip.dolnyslask.pl, w zakładce "Ochrona środowiska" - "Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje" - "Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020r." oraz dostępne są w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 602 (parter).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.04.2023
Dokument oglądany razy: 47
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 31.05.2023 02:01:47