Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam, że

Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XLVII/375/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Żarów.

Granice obszaru objętego wyżej wymienioną uchwałą określone zostały w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część tej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@um.zarow.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu planu mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa na adres: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@um.zarow.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP). Wniosek i uwaga powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Miasta Żarów.

-> mapa do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.02.2023
Dokument oglądany razy: 174
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 08.12.2023 06:20:05