Obwieszczenie Starosty Świdnickiego - WB.6740.1131.2022.4.DN

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 162) Starosta Świdnicki zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Żarów reprezentowanego przez Pana Mariusza Szyrner zostało w dniu 27 grudnia 2022 roku, uzupełnione w dniu 03 lutego 2023 roku, wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ulicy Ks. Jadwigi Śląskiej, Brodatego i Krzywoustego w Żarowie” realizowana w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Jadwigi Śląskiej w Żarowie” i obejmująca działki oznaczone numerami 6/2, 171/39, 171/42, 171/50, 171/58, 171/86, 171/87, 171/88 i 171/108, obręb 0001-Żarów „Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości” - art. 12 ust. ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do wniosku projekt budowlany.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:
1. działki Nr 6/2, 171/39, 171/42, 171/50, 171/58, 171/86, 171/87, 171/88 i 171/108, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów - miasto
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących działek:
1. działka Nr 171/39, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto po podziale powstaną działki Nr 171/111 i 171/112, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 171/111, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto
2. działka Nr 171/87, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto po podziale powstaną działki Nr 171/113 i 171/114, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 171/113, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto
3. działka Nr 171/88, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto po podziale powstaną działki Nr 171/115 i 171/116, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 171/115, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto.

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 6/2, 171/42, 171/50, 171/58, 171/86 i 171/108, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto Oznaczenie nieruchomości lub ich części, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna: nie dotyczy

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które staną się własnością Gminy Żarów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 171/113 i 171/115, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: 021908_4 Żarów miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie, na czas realizacji inwestycji, będzie ograniczone - nie dotyczy

Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój 118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Biurze Obsługi Klienta (pok. 123), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Prawo wglądu w akta sprawy, przysługuje w ograniczonym zakresie w poszanowaniu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zmianami) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 2016/679 oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 2016/680. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.02.2023
Dokument oglądany razy: 43
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 21.03.2023 19:12:43